Test jazykové úrovně zdarma - angličtina Test jazykové úrovně zdarma - němčina Test jazykové úrovně zdarma - ruština

Pozor: Test nelze přerušit a proto prosíme, udělejte si na něj minimálně 20 minut času.
Jakmile dojde časomíra a nebude včas odevzdán, test se nevyhodnotí.

Vyhodnocení testu dle procent:

0 → 25 % — Začátečník (A1)

Beginner level who can understand sentences and words related to their person and their surroundings. They are able to carry on a very simple and straightforward conversation with a speaker who has patience with them. They can only express basic ideas about their own person with words they know from their studies. A student at this level can write a short simple text on a postcard, for example a greeting from a holiday. They can fill in forms containing basic personal information.

26 → 40 % — Pokročilý začátečník (A2)

Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.

41 → 62 % — Mírně pokročilý (B1)

Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.

63 → 84 % — Pokročilý (B2)

Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy. Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.

85 → 97 % — Velmi pokročilý (C1)

Experienced user who understands a wide range of challenging longer texts, including fiction. Can recognise implicit meanings in a text ('reading between the lines') and appreciate the style of a given author. Expresses themselves fluently and spontaneously, without too much apparent searching for expressions, and can use language effectively for social, study and work purposes. Can produce clear, well-constructed, detailed texts on complex topics, and make conscious use of principles of text construction, connective expressions and devices to express links in the text.

98 → 100 % — Expert (C2)

A professional user, he easily understands almost everything he hears or reads. He can express himself quite spontaneously, very fluently and accurately, distinguishing subtler shades of meaning even in more complex situations. He or she can produce complex texts that are precisely structured in style and thought, present them coherently and debate them.

Odesláním tohoto formuláře a následným vyplněním testu žádáte jako možný budoucí uchazeč o studium na jazykové škole SENTIA spol. s r.o. (dále jako „jazyková škola“) o zaslání dalších informací. Údaje, které jste nám v této nezávazné přihlášce sdělili budeme zpracovávat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

Based on your legitimate expectations, based on your interest in our Language School, which you have shown by completing a form and a test, we can also send you more information about our events within the limits of legitimate expectations.
However, in this case, you have the right to object to such additional information at any time, and this additional information will be discontinued.
I confirm that I have read the Privacy policy