1. Pořadatelem soutěže je Sentia spol. s r.o., se sídlem v Praze, ulice Růženínská 317/4, PSČ: 142 00, IČ 25142071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53139, (dále jen “Pořadatel)”.

 2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku a to na uvedené kontakty na Facebookové stránce Jazyková škola Sentia.

 3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

 4. Soutěž probíhá v období od 18. 7. 2019 od 00:01 do 31. 8. 2019 do 23:59 (poslední komentář, který bude zařazen do soutěže, může být vložen nejpozději v 23:59:59). Soutěž probíhá na fanpage Jazyková škola Sentia na adrese https://www.facebook.com/skola.sentia. Soutěžící se do soutěže zapojí přidáním „Tohle se mi líbí“ na stránku Jazyková škola Sentia a napsáním odpovědi na soutěžní otázku „Na jaké autobusové zastávce se nacházíme? A) Sídliště Novodvorská B) Poliklinika Modřany C) Sídliště Lhotka“ do komentáře pod příspěvkem.


  Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit pouze jeden komentář během doby konání soutěže.

 

 1. Soutěžící se zapojí do soutěže vložením jednoho komentáře pod soutěžní post, který bude obsahovat obsah popsaný v bodě 4. Komentář nesmí obsahovat vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od soutěžícího.

 2. Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení soutěžního kola vybere ze všech komentářů vložených do konce soutěžního kola vyhovujícím podmínkám uvedeným v bodě 4. všechny komentáře se správnou odpovědí na soutěžní otázku a rozdělí výhry takto:

  Za použití losujícího programu vylosujeme jednoho výherce, který splňuje všechny pravidla uvedená v bodě 4. Pokud tak nebude učiněno, proběhne nové losování do doby, než bude vylosovaný splňovat podmínky soutěže.

  Komentáře budou řazeny chronologicky.

  Výhry:

  1x semestr veřejného kurzu anglického jazyka na adrese Růženínská 317/4 dle výběru jazykové úrovně zdarma.

 

 1. Výherce soutěže bude o výhře informován do 3. 9. 2019 pomocí komentáře pod soutěžní post. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím uvedených kontaktů na Facebookové stránce Jazyková škola Sentia na adrese https://www.facebook.com/skola.sentia. Výhra bude následně elektronicky odeslána do 14-ti dní od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.

 

 1. Výherce získává výhru uvedenou v bodě 6.

 

 1. Na výhru nevzniká právní nárok.

 

 1. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

 3. Zasláním komentáře do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

  V Praze dne 18. 7. 2019